Virksomhedens kompetencer

 

Jeg vil indlede med følgende påstand:

 

"Alle virksomheder - store som små - er helt grundlæggende meget ens med hensyn til, hvilke typer af kompetencer, der er nødvendige for, at virksomheden opnår succes."

 

Det er dog en påstand, som jeg kan redegøre for. Alle virksomheder har jo til formål at kunne levere en vare eller serviceydelse til kunderne for at dække disses behov. Da penge er en knaphedsfaktor, gælder det ydermere, at produkterne eller seviceydelserne skal kunne sælges for mere, end det koster at producere dem.

 

Ud fra dette formål kan man opliste de væsentligste kompetencer en virksomhed skal være i besiddelse af, idet man skal kunne:

 

 1.  Vurdere kundernes behov
 2.  Vurderer konkurrenterne
 3.  Producere et produkt eller en serviceydelse
 4.  Skabe et image
 5.  Markedsføre
 6.  Sælge
 7.  Optimere arbejdsprocesserne
 8.  Foretage indkøb af varer og serviceydelser
 9.  Ledelse
 10.  Ansætte, kompetenceudvikle og evt. afvikle personale
 11.  Etablere IT systemer til underbyggelse af processerne
 12.  Etablere kontor-, produktions- og lagerfaciliteter
 13.  Styre økonomien.

 

Kun hvis alle disse kompetencer er tilstede, vil virksomheden have en chance for at kunne udvikle sig.

 

I de store veletablerede virksomheder er der kapacitet til at ansætte de nødvendige kompetencer, men i den lille virksomhed, og især hos iværksætteren, kan man jo ikke ansætte så mange mennesker. Iværksættere er derfor også ofte kendetegnet ved at være lidt af en multikunstner, men i den stadig mere konkurrenceprægede verden, er der behov for at kunne tilføre kompetencer, man ikke selv besidder.

 

Da penge ofte er en knap faktor hos iværksættere, vil det være naturligt at skaffe sig de manglende kompetencer hos sine samarbejdspartnere. Da alle erhvervsdrivende på et eller andet niveau har behov for en revisor, vil det være oplagt at søge en revisor, som kan mere end blot levere nogle tal stillet pænt op.

 

Ved at vælge en forretningsorienteret revisor og få etableret et samarbejde i form af vidensudveksling, får iværksætteren en værdifuld coach, som kan bidrage til at få styret virksomheden gennem de mange forhindringer, man uundgåeligt støder på.

Planlæg generationsskiftet

 

Rigtig mange virksomheder står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte indenfor de næste 10 år.

 

For de fleste vil det være en god ide at planlægge generationsskiftet i god tid, idet god tid giver mulighed for at udnytte de mange muligheder der findes.

 

Ventes til sidste øjeblik, kan man blandt andet risikere:

 

 1.  at man ikke kan udnytte mulighederne for pensionsopsparing
 2.  at man ikke kan udnytte mulighederne i skattelovgivningen
 3.  at man ikke kan finde den rigtige til at overtage virksomheden
 4.  at man har stået stille for længe, og dermed er virksomhedens værdi faldende

 

Det er derfor altid en god ide at drøfte sit fremtidige generationsskifte med sin revisor, advokat, bestyrelse eller anden bekendt.

 

Egentlig er der ikke den store forskel på at lægge en strategi for at opbygge en virksomhed, som for at gennemføre et generationsskifte.

 

Ved at tænke på sin pensionisttilværelse, kan man finde ud af, hvilket behov man forventer at have:

 

 1.  Nogen ønsker at trække sig tilbage så tidligt som muligt
 2.  Nogen ønsker at kunne være tilknyttet virksomheden så længe helbredet tillader det
 3.  Nogen ønsker at flytte til Sydeuropa eller andre lande
 4.  Nogen vil blot have en tryg tilværelse i Danmark med familien og gode venner.

 

Hver situation har sine egne forudsætninger, som ikke nødvendigvis er tilstede. Ved at planlægge sit generationsskifte i god tid, øger man sandsynligheden for, at forudsætningerne for lige præcis sin egen ønskede situation er tilstede.

 

Altså begynd allerede nu med at lægge en strategi for generationsskiftet.

Undgå stress og leg dig til succes

 

Jævnligt bliver stress nævnt som en større og større belastning hos medarbejderne i virksomhederne, hvilket igen giver problemer med indtjeningen.

 

Men sådan behøver det ikke at være.

 

Stress opstår banalt set ved det man kan kalde en behovskonflikt. Man vil mere end man enten ikke evner eller ikke kan nå.

 

Årasagen til, at man ofte ikke kan tænke sig frem til løsningen af stress, er, at livet er fuld af paradokser. Paradokser som opstår, når man sætter sig et mål og derefter bruger målet som ledetråden. Den absolut mest almindelige fejl i denne relation er, når en virksomhed sætter sig et økonomisk mål og derefter bruger de økonomiske budgetter som ledetråde.

 

Intet kan være mere forkert. De økonomiske mål opnås jo ikke blot ved at man prøver at opnå dem, men kun ved at opfylde de betingelser, som grundlæggende skaber de økonomiske mål. Økonomiske mål opnås gennem kundernes indbetalinger. Disse indbetalinger kommer kun, hvis kunden har købt en vare eller en tjenesteydelse. For at levere en vare, skal der være en eller anden form for proces. Denne proces koster penge. De økonomiske mål er altså også afhængig af, om man kan udføre sine processer billigere end den pris kunderne vil betale. Prisen, som kunderne vil betale, afhænger af det behov produktet eller ydelsen dækker. Men derudover afhænger prisen også af, hvilken pris alternative produkter/ydelser koster, som også kan opfylde disse behov.

 

Med dette som udgangspunkt, er det relattivt nemt at analysere sig frem til stressårsagen.

 

Det kræver "blot" at man ved:

 

 1. hvad man vil,
 2. hvofor man vil det,
 3. hvordan man gør det,
 4. hvornår man skal gøre det, og
 5. hvem der gør det.

 

Jeg har igennem de sidste 10 år udviklet en metode, som enkelt og systematisk kan få afdækket behovskonflikterne i virksomheden.

 

Filosofien bag ECO-TEAM har udviklet sig gennem mine mange års erfaringer. Ved at tænke bag ordet "revision" kom jeg frem til, at der jo er tale om at gense visionen i regnskabet - den vision som indehaveren havde, da han startede sin virksomhed. I gennem de sidste 10 år har jeg derfor målrettet arbejdet med at forstå visioners sammenhæng med regnskabet.

 

Herved kom jeg frem til, at regnskabet er jo blot en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens bestræbelser på at opnå indehaverens (ernes) vision.

 

For succesvirksomhederne har økonomiske mål aldrig været visionen - visionen har derimod været målrettet mod at opfylde konkrete behov for konkrete kundegrupper.

 

Det økonomiske regnskab har blot været ledetråden, der sikrede at én af forudsætningerne for at kunne opnå sin vision - nemlig penge - var tilstede, og også i fremtiden ville være til stede.

 

De andre forudsætninger for at kunne få opfyldt sin vision er mennekser og systemer.

 

Filosofien bag mit arbejde kan herefter illustreres ved denne model :

 

Glade medarbejdere => Gode produkter og serviceydelser => Glade kunder

Glade kunder => God økonomi => Gode systemer => Glade medarbejdere

 

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, hvilket i relation til ovenstående betyder, at hvis blot én af faktorerne ikke fungerer optimalt, svækkes hele kæden.

 

Helhedsorienteret revision og rådgivning

Filosofien bag ECO-TEAM har udviklet sig gennem mine mange års erfaringer. Ved at tænke bag ordet "revision" kom jeg frem til, at der jo er tale om at gense visionen i regnskabet - den vision, som indehaveren havde, da han startede sin virksomhed.

 

Igennem de sidste 10 år har jeg derfor målrettet arbejdet med at forstå visioners sammenhæng med regnskabet.

 

Herved kom jeg frem til, at regnskabet jo blot er en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens bestræbelser på at opnå indehaverens(ernes) vision.

 

For succesvirksomhederne har økonomiske mål aldrig været visionen - visionen har derimod været målrettet mod at opfylde konkrete behov for konkrete kundegrupper.

 

Det økonomiske regnskab har blot været ledetråden, der sikrede, at én af forudsætningerne for at kunne opnå sin vision, nemlig penge, var tilstede - og også i fremtiden ville være til stede.

 

De andre forudsætninger for at kunne få opfyldt sin vision er mennekser og systemer.

 

Filsofien bag mit arbejde kan herefter illustreres ved denne model:

 

Glade medarbejdere => Gode produkter og serviceydelser => Glade kunder

Glade kunder => God økonomi => Gode systemer => Glade medarbejdere

 

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, hvilket i relation til ovenstående betyder, at hvis blot én af faktorerne ikke fungerer optimalt, svækkes hele kæden.

 

Situationsbestemt rådgivning

“Umage skaber mage”
Tor Nørretranders

Virksomheder har en naturlig livscyklus som følge af såvel den menneskelige som den teknologiske udvikling. Denne livscyklus kan inddeles i 4 hovedfaser:

•  Iværksætteren

•  Vækst

•  Modning

•  Fornyelse

 

Iværksætteren
Iværksætteren er fuld af gå på mod og har en tro på, at ideen er bæredygtig. Kompetencerne er typisk knyttet til produktet, enten i forbindelse med udvikling og produktion af produktet, eller med markedsføring og salg.

Mange idéer bliver desværre alligevel ikke til noget, fordi iværksætteren mister modet i kampen mod de administrative og finansielle udfordringer.

Andre får iværksat idéen, men på grund af en for optimistisk vurdering af den forventede indtjening, er der ikke fremskaffet kapital nok til at fuldføre projektet. Iværksætteren bliver nødt til at overgive sin idé til de eksterne investorer og mister dermed sin livsdrøm.

ECO-TEAM kan hjælpe med af få afdækket de konkrete behov samt yde assistance med:

 • Udarbejdelse af virksomhedsplanen
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Finansieringsplanlægning
 • Låneansøgning
 • Prospekt til ansvarlig kapital
 • Valg af selskabsform
 • Etablering af bogføringsrutine

Vækst
Det lykkedes at komme igennem vækstfasen og nu går det bare derudaf. Denne fase er den sjoveste, men formentlig også den farligste. Det er i denne fase, hvor mange alene fokusere på salget, uden at sikre en tilsvarende vækst i indtjeningen. Mange glemmer også, at vækst kræver et øget behov for likviditet til at finansiere lagre, debitorer og driftsmateriel. Der er altså en reel risiko for, at indehaveren mister overblikket.

Andre er drevet af iværksætterånden og begynder at kede sig, når udfordringerne blive bare en anelse mere rutinepræget. I stedet for at sikre væksten for den første idé, begynder man at udvikle nye idéer. Herved flyttes fokus til nyudvikling, i stedet for at sikre indtjeningen på den første idé, hvilket ofte får den kedelige konsekvens, at den ellers så bæredygtige idé alligevel ikke slår igennem.

Som supplement til vores ydelser nævnt under iværksætterfasen kan vi bidrage med, afhængig af behov, at udarbejde månedlige eller kvartalsvise analyser af såvel indtjeningen som af likviditetsbehovet. Og vi kan bidrage med at opstille planer for hvordan supplerende likviditet tilvejebringes, herunder udarbejdelse af budgetter m.v.

Modning
Ideen har vist sin succes, og salget er gået forrygende. Virksomheden er vokset med mange nye medarbejdere til følge. Indtil nu har gejsten i virksomheden været drevet af iværksætterånden og tilgangen af de mange nye kunder og medarbejdere. Men nu begynder væksten at vise sig med de negative sider – fejl i produktionen, manglende overholdelse af deadlines, problemer med oplæring af nye medarbejdere, mv.

Det er nu, det store overblik skal skabes. Organisationen skal optimeres. Arbejdsdelingen såvel horisontalt som vertikalt skal synliggøres. Arbejdsprocesserne skal beskrives, og der skal etableres videndeling på tværs af funktionerne.

Fornyelse
Når modningsfasen er lykkedes, løber man ind i næste faldgruppe, som jeg kalder ”tilfredshedsfælden”. Det går jo godt, indtjeningen er fin, om end en lille smule på retur. Det er nu man skal nyde frugterne af sin store indsats i de tidligere faser. Problemet er bare, at konkurrenterne og teknologiudviklingen ikke standser op. Hvis virksomhedsejeren ikke får en uafhængig kompetent feed-back, risikerer virksomheden hurtigt at miste sin konkurrenceevne. Uhyggelig hurtigt bliver værdien af den virksomhed, som man troede skulle sikre ens otium, reduceret til ingenting.

ECO-TEAM sikrer virksomhedsejeren en uafhængig og kompetent feed-back til brug for at iværksætte nye tiltag, for ikke at falde i ”tilfredshedsfælden”.

Sådanne tiltag kan være:

 • Investere i nyudvikling.
 • Opkøbe nye virksomheder.
 • Optage en yngre kompagnon med henblik på et senere generationsskifte.
 • Gennemføre et generationsskifte.
 • Sælge virksomheden.

ECO-TEAM kan bidrage med økonomisk, administrativ og ledelsesmæssig rådgivning i relation hertil.

Det er yderst vigtigt, at virksomhedsindehaveren er bevidst om disse 4 faser, fordi hver fase kræver sit unikke sæt af kompetencer. Kompetencer som er afgørende for om virksomheden kommer helskindet gennem fasen.

ECO-TEAM kan som ekstern rådgiver sikre, at virksomhedens skiftende behov for kompetencer bliver identificeret samt suppleret med rådgivning tilpasset disse konkrete behov i dens livscyklus.

Jeg ser frem til at kunne hjælpe jer sikkert gennem livscyklusen.